มาใช้แอพมือถือในการจัดการระบบ Wi-Fi

Share on facebook
Share on print
Share on email

โลกมือถือมาถึงแล้ว จากที่เราเคยต้องนั่งโต๊ะคุยโทรศัพท์ เขียนอีเมล หรือทำสไลด์พรีเซ็นต์ สมาร์ทโฟนมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง จนวันนี้เราสามารถวิดีโอแชทจากรถยนต์ (ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง) แก้ไขเอกสารได้อย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์มือถือไปด้วย แล้วอีกไม่นานการฝากเช็ค การจองตั๋วเดินทาง และติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆก็จะทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน

Forget it, it ’s one thing to understand, and it ’s another thing to use it flexibly. Even if you consider more, it ’s no use. It ’s better to practice it on the spot tomorrow. Otherwise, the stock market is ever-changing. Useless. & quot; Who wants to marry you, the dog’s mouth can’t vomit ivory! Pan Junyu, you are still a high school student. Why are all these things in your head? No wonder the grades are Practice Exam so bad! & quot; Han Xue felt that Pan Junyu was getting thinner and lighter EX200 Demo Exam on the phone, but he was not as angry as before, so he had to pretend to be unhappy and blame harshly. “Miss Han, this evening dress is really dazzling on you, just like a fairy, so beautiful! It must be dazzling at a charity auction to be a star, and I am honored to be your dance partner. “Going to the corner, I suddenly heard a male voice calling Han Xue’s name, and my heart shuddered. He hesitated for a moment and stopped quietly. When those onlookers saw Daewoo so seriously, they speculated that the high school student must not deal with it, and finally closed their mouths one Preparation Materials by one and waited for the results. Thinking of money, suddenly Han Xuexian appeared in her head, and did not eat dumps 9tut the fireworks on the earth, so she secretly looked at a few male students who were speaking loudly. Han Xue’s appearance Sale Online Sites must also be clearly stored in their memory. Hey, I know what my mother meant last night, I just want me to be ahead of others, so that I can shorten the distance between me and Han Xue. How can a girl like a man who is less capable than her, let alone Han Xue’s level, like me Ordinary people can’t get into the eyes of others. “Auntie, I’m Li Yingjie, do you have any international mail?” Even the police station has gone. E20-393 Dumps Of course, there is no reason for me to be afraid of this kind of communication room, so I walked into the transmission room of ten square meters, and Xiang Xiangyi Asked a 70-462 Exam middle-aged woman looking through magazines. Suppressing the excitement, I began to observe it among the fifty or so classmates in the class, but unfortunately, I looked around. Except for the growth of the sexually abusive female with Zhang Min, the others were all ordinary goods. Is this the case? The characteristics of key high schools are all nerds. “Hello. Thinking of this, I quickly looked at the teacher, and then pointed her finger at herself. The beauty teacher nodded glisteningly. At this Exam Pdf moment, all the people present turned their attention to me, and even Han Xue, whom she had always loved, looked at her. Curious, and I am even caught in the stock. “What kid dragged, there weren’t a few stinky money …” A young man in his 20s diagonally across the street saw his girlfriend staring at me with jealousy, slandered beside him. “Teacher, let’s ring the doorbell! I don’t know how to say the first sentence when I see Han Xue!” After saying this, I stared at the beautiful teacher’s eyes without squinting, and said resolutely. “I’m here with Uncle Tan for dinner! Okay, don’t disturb your work, goodbye!” I took a look at Tan Ming, saw him pointing his watch, thinking that everyone upstairs was waiting for us, so he waved goodbye to Jiang Tao, and Tan Ming walked upstairs together. “Uncle, auntie, hello teacher, how are you!” I knew that my arrival was beyond the expectation of Han’s father and mother, so following the gesture of a servant, I naturally sat on the outer sofa and told all Say hello. Han Xue didn’t expect that the deputy captain was so disrespectful and wanted to stop him, but was pulled by Da Li, “Han Xue, Jiang Wei’s brother is a big man in the city, this policeman brought him It ’s obvious that you ca n’t stop it. I think you ’re going to the Toto relationship now and see if you can get Pan Junyu out of the police station? ”Dai Li had seen Jiang Tao in the TV news, and she spoke quietly to Han Xue at this time. From time to time, she pays attention to the movement behind her, but she does not want to offend Jiang Tao behind her, because her brother’s affairs must be asked for ADM-201 Exam others, this relationship cannot be broken. “No, no, she is my girlfriend. This is also a hooligan?” Seeing that she was misunderstood by the policewoman, I was very afraid that when I first came out, I entered the office again, hurriedly shook hands to deny it, and grabbed Han Xue’s hand, ready to explain me Couple relationship. “What to eat at night?” Dai Li admired this younger sister who was seven years younger than herself. Although Han Xue set foot on the job, her performance on-site resilience and audience response were very good, so she had a real impact on Han Xue. The meaning of closeness, and Han Xue also likes this colleague who takes good care of herself, so the two have recognized the sisters in private. As long as they work, they can see both of them at the same time. No, Dai Li Video Course Actual Test http://www.itcertlearn.com just finished talking and found a handsome man standing at the end of the corridor. “Uncle Dong, please tell Ge Yu, I’m at home. Don’t bother him to pick me up, just go by myself. In the past few days, my son’s change has been getting bigger and bigger. He Braindumps Pdf used to be indifferent. Now I can often hear my laughter. My mother didn’t know that when love came to me, even the 10,000-year-old iceberg would be melted by the magma of love. “Xiaoyu, listen to your mother. Be sure to be good when you go to school. Don’t always speak English. Be clever! Don’t be mischievous here. This is different from the United States. The teaching method is very different. You also need to slowly adapt to it!” My mother drove me to school. Because of her worries, she never stopped talking all the way. She talked and talked, and it didn’t make me listen. It didn’t matter if I didn’t listen. After the Tang monk in the “Journey to the West” reprinted, I must not have a good time. With this in mind, I continued to read through the FBI file about me. God, am I really arrested for such a low-level mistake? Faced with a detailed report on how to track the files, I can’t help crying and laughing about this answer because of five years in prison. “Well, I believe it this time! But I still have a question. Have you ever offended a foreign businessman named Xu Jialiang? It seems to be the young man who was at the table with us at the last banquet!” I looked calm and believed my explanation; but when he closed the newspaper, he suddenly mentioned Xu Jialiang’s name, which caused waves in my heart. “Pan Junyu, come to the stage and fight with her! If you lose, tomorrow’s training volume will be doubled!” Li Hao sat beside Pan Junyu, calmly pointing at the female soldier wearing protective gear, a serious order Road.

แล้วทำไมเครือข่ายสำหรับธุรกิจขนาดเล็กจะยังคงด้อยพัฒนา? การตั้งค่า Wi-Fi นั้นแม้ต้องรู้จักตัวย่อของคำแปลกๆ ทำให้ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะเสร็จ

Aruba Instant On ทำให้ผู้พัฒนาโซลูชันหรือลูกค้าธุรกิจของพวกเขาทำเรื่องเหล่านั้นได้อย่างง่ายดาย

Wi-Fi สมัยใหม่สำหรับโลกดิจิตอลของเรา

Aruba Instant On ช่วยให้ที่ปรึกษาด้านไอทีและผู้พัฒนาโซลูชันสามารถส่งมอบโซลูชั่น Wi-Fi ระดับพรีเมี่ยมที่ใช้งานง่ายอย่างแท้จริงแก่ลูกค้า Aruba Instant On ใช้เทคโนโลยี Wi-Fi และความปลอดภัยที่ทันสมัยและราคาไม่แพง

Aruba Instant On ติดตั้งง่ายอย่างน่าอัศจรรย์ เพียงเชื่อมต่อ AP แล้วทำตามคำแนะนำบนแอพมือถือเท่านั้นเอง Wi-Fi ของลูกค้าของคุณจะใช้งานได้ในไม่กี่นาที ไม่จำเป็นต้องใช้คนที่ผ่านการรับรองเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเน็ตเวิร์คมาทำให้

เมื่อใช้แอปมือถือคุณสามารถตั้งค่า Wi-Fi สำหรับผู้เข้าใช้ชั่วคราวที่แยกออกจากระบบเครือข่ายภายในองค์กร พร้อมการเข้ารหัสเพื่อปลอดภัยจากการลักลอบดูข้อมูล traffic คุณสามารถมอนิเตอร์การเข้าเว็บไซต์ที่มีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเพื่อให้ลูกค้าและพนักงานของคุณปลอดภัย

Wi-Fi เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกชิ้นหนึ่ง แต่หลายๆองค์กรกังวลเกี่ยวกับการให้บริการ Wi-Fi กับผู้มาเยือนจากภายนอก เช่น ร้านกาแฟ ร้านอาหาร พวกเขาไม่ต้องการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย หรือความยุ่งยากในการแจกรหัสผ่าน เขียนลงในกระดาน Aruba Instant On ช่วยลดความยุ่งยากเหล่านี้ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อให้กับลูกค้าประหนึ่งว่าเป็นระบบเครือข่ายเปิด แต่ยังคงปลอดภัยจากผู้โจมตีที่เป็นอันตราย

จัดการเครือข่ายของลูกค้าของคุณจากได้ทุกที่

Aruba Instant On สามารถจัดการเครือข่ายลูกค้าของคุณจากแอพมือถือ หรือเว็บพอร์ทัลบนคลาวด์ ช่วยให้การแก้ไขปัญหาง่ายขึ้น Aruba Instant On มี dashboard แสดงสถานะของแต่ละอุปกรณ์หรือสถานที่

Aruba Instant On ช่วยให้ลูกค้าของคุณมีเครือข่ายและความปลอดภัยที่ทันสมัย ควบคุมผ่านคลาวด์ และติดตั้งได้ง่าย ไม่ต้องหยุดทำงานเพื่อรออัปเกรด แอพมือถือ Aruba Instant On ก็ทันสมัยอยู่เสมอ

Aruba Instant On เหมาะอย่างยิ่งสำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดเล็กที่มีผู้ใช้งานไม่เกิน 100 คน และรองรับการใช้งานหามีหลายสถานที่ ด้วยเทคโนโลยี Smart Mesh คุณสามารถขยายขอบเขตการให้บริการ Wi-Fi ได้ง่ายเพียงต่อเพิ่ม AP ได้เลยแล้ว Aruba Instant On จะทำงานที่เหลือทั้งหมด

Source: https://community.arubainstanton.com/t5/Blogs/It-s-Time-to-Manage-Your-Wi-Fi-with-a-Mobile-App/ba-p/286

NEW ARTICLES

มาใช้แอพมือถือในการจัดการระบบ Wi-Fi

โลกมือถือมาถึงแล้ว จากที่เราเคยต้องนั่งโต๊ะคุยโทรศัพท์
เขียนอีเมล หรือทำสไลด์พรีเซ็นต์ สมาร์ทโฟนมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง จนวันนี้เราสามารถวิดีโอแชทจากรถยนต์
(ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง) แก้ไขเอกสารได้อย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์มือถือไปด้วย
แล้วอีกไม่นานการฝากเช็ค การจองตั๋วเดินทาง และติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆก็จะทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน

Read More »

คุณก็สามารถมี Wi-Fi ที่ “Always-On”

เมื่อนักเรียนได้นั่งจิบกาแฟยามบ่ายไปพร้อมกับทำการบ้านไป
พวกเขาต้องการเข้าใช้เครือข่ายได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่นั่งรอพบแพทย์แล้วอยากดูวิดีโอสตรีมฆ่าเวลา
สำหรับพนักงานองค์กร Wi-Fi มีความสำคัญที่ต้องรองรับกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่ระบบแคชเชียร์ไปจนถึงระบบตอกบัตรเข้า-ออก

Read More »

คำถามสำคัญ 8 ข้อที่ต้องถามเมื่อธุรกิจขนาดเล็กเลือกซื้อ Wi-Fi

การดำเนินธุรกิจทุกวันนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย
พนักงานต้องการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและทำงานได้ดี ไม่ว่าจะเป็นตอนคิดราคาขาย นับสินค้าคงคลัง
หรือการจ่ายเงินเดือน ลูกค้าและแขกผู้เข้าพักต้องการตรวจสอบราคาห้องพัก (และราคาที่อื่น)
ลูกค้าที่นั่งรอการนัดหมายอยู่อาจต้องการดูวิดีโอสตรีมทางอินเทอร์เน็ต หรือเพียงเปิดโซเชียลมีเดียเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

Read More »

5G คืออะไร?

เราได้เห็นสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย 5G กับประโยชน์ต่อองค์กรที่ต้องการใช้ Wi-Fi 5G การทำความเข้าใจ 5G และบทบาทต่อองค์กรช่วยเตรียมการรับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ข้อจำกัดทางกายภาพ ความพร้อมในเชิงพาณิชย์ และความคาดหวังของตลาด

Read More »

Forrester ยกให้ Aruba เป็นผู้นำคลื่นลูกใหม่

Forrester กล่าวในรายงานล่าสุด The Forrester New Wave™: Wireless Solutions, Q3 2019 – The Eight Solutions That Matter Most And How They Stack Up ยกให้ “Aruba เป็นผู้นำ” เพื่อช่วยให้ทีมงานด้าน infrastructure และ operation เลือกคู่ค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการ Wi-Fi ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการเชื่อมต่ออุปกรณ์และโปรโตคอล IoT ที่หลากหลายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล

Read More »