A Software-Defined Branch Blends Simplicity with Performance

Share on facebook
Share on print
Share on email

ทุกวันนี้ธุรกรรมต่างๆเกิดขึ้นตามสาขาเพิ่มมากขึ้น ต้นทุนอสังหาริมทรัพย์ที่สูง ความยืดหยุ่นของสถานที่ทำงาน และความต้องการในการครอบคลุมพื้นที่ทางภูมิศาสตร์กำลังเติบโต และเป็นกำลังขับให้ต้องสร้างประสบการณ์ชั้นหนึ่ง ไม่ว่าผู้ใช้งานจะเชื่อมต่อจากที่ใด ขณะนี้องค์กรด้านไอทีกำลังถูกท้าทายด้วยการปรับสภาพแวดล้อมสาขาให้ทันสมัย เพื่อให้ประสบการณ์การใช้งานแอป และการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจที่นับวันมีพัฒนาการไปไม่หยุดยั้ง

In cities like this, we generally focus on the development of finance and service industries. These industries are effective and profitable. Think about 74-678 official cert guide it, Hong Kong is at the door of China. The whole world has noticed that this is the last huge untapped market and there are also many multinational companies interested in participating. As long as our stuff is good, we can’t sell it in Japan. Youde felt that it had nothing to do with himself and didn’t move, but Actual Exam the Hong Kong Telephone Company, Great http://www.itcertlearn.com Britain Company and Jardine Company yelled at the sudden appreciation of the Hong Kong dollar today. Everyone exam questions pdf hurriedly said that it didn’t matter. Although you are always busy, we should wait a little longer. “You can rest assured! I am a businessman, and I have always been willing to do things that are mutually beneficial.” Guo Yiming said with a smile. “Stay tuned!” British officials gracefully tilted their Official Cert Guide heads to show politeness, then turned and walked away quickly. Go find the officer John Kew. The long rubber boots under his feet also became heavier, and each step took him a lot of energy. After the emergence of mainland-made memory, due to its low EX200 Exam Topics price, it was welcomed by the majority of cheap compatible machine manufacturers. & *. Fastest update *** With the advantage of price, domestic content has largely occupied the market share of Japanese memory, reducing it from 70% of the global share at its peak to the current 59%, and nearly 11% of the share is domestically produced Memory was stolen. Secretary Zhao saw him seriously, and he calmed down and waited for him to finish. Another receptionist sent by the Foreign Affairs Office accompanied the old professor to accompany Hawke to the Badaling Great Wall as a hero. Guo Yiming quickly collected some information, carrying a suitcase, and accompanied Shu Yufei to a Nissan Mazda. “”is it a lot? I don’t think there are more than 7,000 employees in the institute alone, and their families, which adds up to 20,000 or 10,000 people! Shu Yufei replied for granted. The small board company that Bernie and partner Washington started is also such a company. Fortunately, they chose ibm, so unlike the small and medium-sized companies that support dec, they shivered in the duvet for the bleak prospects when the war was about to erupt, and prayed to God prayerfully before going to bed, I hope that VCE Exam Simulator, VCE to PDF, A+ VCE Olson’s old guy will be as accurate as he is in the minicomputer market. The lawsuit has had a huge impact on the management. Its long product line has also been comprehensively attacked by various computer companies. From high-end mainframe computers to small computers used by companies, high-level market response has been slow. After a set of strict decontamination and dust removal measures, it took Zhu Liangcheng nearly ten minutes to enter the clean room. His job is here, walking back and forth on the production line, supervising whether the glue application process is operating in accordance Actual Questions with the process flow. For the compliance of the duties of each post, he has to check once every hour, and score the work status of the relevant staff. “But the coating is still a bit thin and easy to crack and peel. The most important thing for 300-075 Exam this coating tool is this coating. If the coating is exam dates 2019 peeled off, the whole knife is useless. In terms of this coating thickness, this kind of coating The overall life of the tool may not be too long. “Guo Yiming shook his head with regret. After years of cooperation, Western Computer Corporation has a remarkable reputation in China. Several factories have long wanted to cooperate with Guo Yiming, especially the factories below the Materials Institute, but they looked at it with an eye to it, hoping to find some good projects from them. But this wish can never be realized, too many people care about them! Under the planned economy, everything needs to be reviewed and approved, and they can talk about a cooperation project casually. The other party needs to nod their superiors. A dozen or dozens of competent departments ran down. It is easy to get approval. Lost its meaning. “Hello, this is Western Computer Company. Yes, we advertise. Yes, we have launched a new data storage device, a floppy disk drive. This device uses a hard plastic packaging floppy disk. 200-355 Exam Study Materials It is very safe and absolutely Cassettes do not appear as often as tapes … Yes, yes, and it is very convenient to find and restore data. If your company has used tapes, you know that once you want to find the backup data of a certain day from the tapes and call them out, yes What a painful job …, yes, yes, For Sale you are right! We are here to help you solve these difficulties. “Mr. Olson is calling you from the United States for a long distance, and is asking when the processor will be available on a large scale. “!” The speaker’s electro-acoustic analog signal sent Shu Yufei’s voice. “Can we get this kind of land. “It’s true! These two can intercept most of the electromagnetic pulses, but it should be dumps free download pdf noted that short-circuit insurance Online Store is not only set at the interface, but short-circuit insurance must be added to all lines and circuits connected to the outside world, and grounding must be done to quickly Release overload pulse current! “Guo Yiming said with a finger, solemnly. If it were n’t for too much business and too much time for train travel, Guo Yiming would not want to take a plane to Hong Kong.

สำหรับร้านค้าปลีก โรงแรม คลินิก และองค์กรอื่นๆ ได้สร้างความต้องการใหม่ๆให้ทีมไอทีต้องเพิ่มความสามารถในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานLAN และ WAN แบบรวมศูนย์ องค์กรที่มีหลายสาขาอาจมีเจ้าหน้าที่ด้านเทคนิคเพียงไม่กี่คน (หรือไม่มีเลย) ในสาขาหนึ่งๆ และอาจจะไม่มีความยืดหยุ่นในการใช้งบประมาณเพื่อส่งคนไปทำงานประจำสถานที่นั้นๆ อย่างไรก็ตามเขาจะต้องสร้างประสบการณ์การใช้งานชั้นดีให้กับทุกที่อย่างต่อเนื่อง พร้อมกับลดค่าใช้จ่ายในการติดตั้งด้วย

ในที่สุดการใช้อุปกรณ์มือถือและ IoT ที่เพิ่มขึ้นภายในสาขาต้องการวิธีการจัดการแบบองค์รวม เพื่อบังคับใช้นโยบายด้านความปลอดภัยกับผู้ใช้งานและอุปกรณ์ ลักษณะการกระจายทางภูมิศาสตร์ของสาขาสร้างความท้าทายในการตรวจพบอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อ ป้องกันสาขาจากภัยคุกคามภายนอกและภายใน และหากจำเป็นสามารถตัดการใช้งานของอุปกรณ์ หรือผู้ใช้ที่ไม่ต้องการ ออกจากเครือข่ายได้

เพื่อช่วยให้องค์กรต่างๆสามารถปรับปรุงประสบการณ์ในสาขา และทำให้ไอทีมีความคล่องตัวมากขึ้นAruba ได้นำเสนอโซลูชัน Software-Defined Branch(SD-Branch) สำหรับการจัดการสาขาในยุคดิจิตอลในปัจจุบันอย่างเต็มรูปแบบ โซลูชันใหม่ของเรารองรับทั้งแบบไร้สายและแบบมีสาย และ Branch Gatewaysfor WANที่มาพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัย Aruba ClearPass ซึ่งเป็นระบบที่ดีที่สุดด้านการจัดการภัยคุกคามแบบรวมศูนย์และระบบคลาวด์

ข้อดีของโซลูชัน SD-Branch ของเราคือความง่ายในการใช้งานและการจัดการ ระบบรักษาความปลอดภัย และการจัดการนโยบายจากLAN ไปเป็น WAN และการทำงานที่ดีที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อผู้ใช้ และแอพพลิเคชั่นที่พวกเขาใช้ องค์กรผู้ใช้งานสามารถบังคับใช้วิธีการเชื่อมต่อ IoTและอุปกรณ์อื่นๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ สิ่งที่พวกเขาสามารถติดต่อได้ และการแบ่ง traffic segment

การmigrate ไปใช้ SD-WAN

เมื่อองค์กรต่างๆใช้งาน software-defined WAN (SD-WAN) เพื่อเพิ่มหรือแทนที่วงจร MPLS พวกเขาจะได้ความยืดหยุ่นในการใช้ประโยชน์จากวงจรบรอดแบนด์ เพิ่มความคล่องตัว และลดค่าใช้จ่าย ด้วยAruba Branch Gateway ทีมไอทีสามารถจัดการโครงสร้างพื้นฐานแบบใช้สาย ไร้สายและ WAN จากส่วนกลางได้

SD-Branch gateway ยังประกอบด้วยแอพพลิเคชันด้านนโยบาย และuser-aware firewall, dynamic segmentation และความสามารถในการtunnel ไปยัง cloud UTM ของบริษัทอื่นๆ ทั้งหมดนี้จะช่วยให้ทีมไอทีสามารถใช้วิธีการที่สอดคล้องกัน ในการบังคับใช้และติดตามtraffic ทั้งหมดโดยไม่คำนึงว่าการเชื่อมต่อนั้นๆมาจากใครหรือทำอย่างไร ความเป็นอิสระจากชั้น Transport และแอพพลิเคชันอัจฉริยะ ช่วยให้มั่นใจได้ถึงประสิทธิภาพ

ผลประโยชน์ทางธุรกิจและการลดค่าใช้จ่ายจากการย้ายไปใช้SD-WAN สำหรับสาขาอาจเป็นเรื่องที่น่าทึ่ง มันมีราคาเพียงส่วนหนึ่งของMPLS เท่านั้น และช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะไม่ต้องพึ่งพาลิงก์ที่มีราคาแพง และไม่ต้องเสียความน่าเชื่อถือหรือความปลอดภัยเลย

ประสบการณ์สาขาที่ดีที่สุด

การใช้ LAN, WAN และโซลูชั่นรักษาความปลอดภัยที่ทำงานร่วมกันแล้ว ประสิทธิภาพ บริบทของผู้ใช้ และอุปกรณ์จะไม่ขัดกันอีกต่อไป แต่เป็นวิธีที่จะมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เราเชื่อว่าการใช้ข้อมูลบริบทเกี่ยวกับบุคคลและสิ่งที่เชื่อมต่อกับ LAN ช่วยในการตัดสินใจอย่างละเอียดเพื่อเลือก traffic เข้าและออกจากสาขาด้วย

Aruba ใช้ role-based access ทีมด้านไอทีสามารถแยกการบังคับใช้นโยบายออกจากชั้น topology layer ได้อย่างง่ายดาย วิธีนี้ทำให้ง่ายในการเพิ่มคุณภาพของบริการ (QoS)และบังคับใช้นโยบายด้านความปลอดภัยสำหรับทุกสาขา เพื่อให้ผู้ใช้และอุปกรณ์ได้รับประสบการณ์ที่เสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าจะอยู่ที่ใด

คุณลักษณะภายใน Branch Gateway เช่นrouting และ dynamic path steering สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลตามบริบทดังกล่าว เพื่อกำหนดเส้นทางการรับส่งข้อมูลบนWAN ตามผู้ใช้งาน อุปกรณ์ หรือกลุ่มคู่ค้า ร้านค้าปลีกสามารถจัดลำดับความสำคัญแก่point-of-sale(PoS) และการเข้าชมวิดีโอ ให้สูงกว่าการใช้งานจากผู้เข้าร้าน โรงแรมสามารถจัดลำดับความสำคัญแก่การรับส่งข้อมูลเสียงที่ฝ่ายบริการลูกค้า

ข้อได้เปรียบที่โดดเด่น

เราเชื่อว่าการผสานรวมโครงสร้างพื้นฐาน LANและ WAN ทำให้ลูกค้าของเรามีข้อได้เปรียบที่ไม่เหมือนใคร ในการปรับใช้และจัดการเครือข่ายสาขาในยุคดิจิตอล โซลูชัน SD-Branch ของAruba ที่มาพร้อมกับ SD-WAN สามารถใช้ประโยชน์จากบริบทของอุปกรณ์ และผู้ใช้ เข้ามาจัดการในจุดเดียวกัน ซึ่งเป็นข้อแตกต่างที่สำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่งที่เสนอโซลูชันแยกกันและจัดการแยกออกจากกัน

สิ่งที่น่าทึ่งในการเดินทางครั้งนี้คือ การรวมและใช้ข้อมูลตามบริบทเพื่อบังคับใช้นโยบายนั้นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น ในอนาคตลองจินตนาการถึงความเป็นไปได้ ข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลบริบทเดียวกันนี้สามารถใช้ในเชิงรุกเพื่อระบุประเด็นปัญหาเกี่ยวกับเครือข่าย และความปลอดภัย ส่งการแจ้งเตือนไปยังทีม IT และในบางกรณี จะทำการแก้ไขปรับปรุงระบบเครือข่ายโดยอัตโนมัติ เพื่อเปลี่ยนแปลงความต้องการด้านประสิทธิภาพ และภัยคุกคาม

หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชัน SD-BranchของAruba ที่ http://www.arubanetworks.com/sdbranch

Source : https://blogs.arubanetworks.com/spectrum/a-software-defined-branch-blends-simplicity-with-performance/

NEW ARTICLES

มาใช้แอพมือถือในการจัดการระบบ Wi-Fi

โลกมือถือมาถึงแล้ว จากที่เราเคยต้องนั่งโต๊ะคุยโทรศัพท์
เขียนอีเมล หรือทำสไลด์พรีเซ็นต์ สมาร์ทโฟนมาเปลี่ยนแปลงทุกอย่าง จนวันนี้เราสามารถวิดีโอแชทจากรถยนต์
(ที่ขับเคลื่อนด้วยตัวเอง) แก้ไขเอกสารได้อย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์มือถือไปด้วย
แล้วอีกไม่นานการฝากเช็ค การจองตั๋วเดินทาง และติดต่อกับครอบครัวและเพื่อนๆก็จะทำได้ง่ายเช่นเดียวกัน

Read More »

คุณก็สามารถมี Wi-Fi ที่ “Always-On”

เมื่อนักเรียนได้นั่งจิบกาแฟยามบ่ายไปพร้อมกับทำการบ้านไป
พวกเขาต้องการเข้าใช้เครือข่ายได้อย่างง่ายดาย เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่นั่งรอพบแพทย์แล้วอยากดูวิดีโอสตรีมฆ่าเวลา
สำหรับพนักงานองค์กร Wi-Fi มีความสำคัญที่ต้องรองรับกิจกรรมทุกอย่างตั้งแต่ระบบแคชเชียร์ไปจนถึงระบบตอกบัตรเข้า-ออก

Read More »

คำถามสำคัญ 8 ข้อที่ต้องถามเมื่อธุรกิจขนาดเล็กเลือกซื้อ Wi-Fi

การดำเนินธุรกิจทุกวันนี้ต้องใช้อินเทอร์เน็ตไร้สาย
พนักงานต้องการอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อและทำงานได้ดี ไม่ว่าจะเป็นตอนคิดราคาขาย นับสินค้าคงคลัง
หรือการจ่ายเงินเดือน ลูกค้าและแขกผู้เข้าพักต้องการตรวจสอบราคาห้องพัก (และราคาที่อื่น)
ลูกค้าที่นั่งรอการนัดหมายอยู่อาจต้องการดูวิดีโอสตรีมทางอินเทอร์เน็ต หรือเพียงเปิดโซเชียลมีเดียเพื่อรับข้อมูลล่าสุด

Read More »

5G คืออะไร?

เราได้เห็นสถาปัตยกรรมระบบเครือข่าย 5G กับประโยชน์ต่อองค์กรที่ต้องการใช้ Wi-Fi 5G การทำความเข้าใจ 5G และบทบาทต่อองค์กรช่วยเตรียมการรับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า ข้อจำกัดทางกายภาพ ความพร้อมในเชิงพาณิชย์ และความคาดหวังของตลาด

Read More »

Forrester ยกให้ Aruba เป็นผู้นำคลื่นลูกใหม่

Forrester กล่าวในรายงานล่าสุด The Forrester New Wave™: Wireless Solutions, Q3 2019 – The Eight Solutions That Matter Most And How They Stack Up ยกให้ “Aruba เป็นผู้นำ” เพื่อช่วยให้ทีมงานด้าน infrastructure และ operation เลือกคู่ค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการ Wi-Fi ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆในการเชื่อมต่ออุปกรณ์และโปรโตคอล IoT ที่หลากหลายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงทางดิจิตอล

Read More »